2013. október 2., szerda

Kuruc.info: Olvasónk írása: A keleti keresztény "vonal"

Kuruc.info
Kuruc.info hírek // via fulltextrssfeed.com 
Retargeting on Facebook?

Get more sales and conversions with Facebook retargeting. Try it free for 14 days. Set up takes just minutes!
From our sponsors
Olvasónk írása: A keleti keresztény "vonal"
Oct 2nd 2013, 12:37

Már a honfoglalás előtt kapcsolatba kerültek a vándorló magyar törzsek a kereszténységgel. Az első térítők keleti rítusú (ortodox keresztény, monofizita és nesztoriánus) térítők voltak. (Az egyházból, mely akkor még formailag egységes volt a khalkédóni zsinaton váltak ki a monofiziták.) Állítólag Szent Metód is találkozott egy magyar herceggel, aki felvette -- szavai hatására -- a kereszténységet.

A kazár birodalom függéséből fokozatosan kiváló magyar törzsek egyre szorosabb kapcsolatba kerültek Bizánccal, bekerülve a Keletrómai Birodalom szövetségi rendszerébe.

A 830-as évektől (a kazár birodalom felbomlásának kezdetétől) a Levédiába, majd Etelközbe vándorló magyar törzsek (a hozzájuk csatlakozó kabar, alán és egyéb népelemekkel) bekerülnek a kelet-európai hatalmi rendszerbe. Bizánc mellett mind szorosabb kapcsolatba kerülnek a ruszokkal és a -- volgai bolgároktól elszakadt -- elszlávosodott s keleti kereszténnyé lett nyugati bolgárokkal (Bolgár Cárság). Később fokozatosan a ruszok (varégek) is elszlávosodnak, és beolvadnak a keleti szlávok (antok) közé. A ruszok (varégek) eredetileg viking törzsek voltak és a mai Svédország területéről dél felé nyomulva hódították meg az útjukba eső finn, ugor, balti és szláv törzseket. 862-ben a Rurik fivérek vezetésével elfoglalták Kijevet (illetve a helyén álló szláv települést) és létrehozták a Kijevi Ruszt. A magyar törzsek ettől kezdve egészen a XII. századig szoros kapcsolatban állnak a kijevi Rusz állammal. Később Árpád fejedelem testőrsége is rusz harcosokból rekrutálódott. A ruszok ekkor még pogányok voltak, csak 988-ban térnek át a keleti kereszténységre. Egészen a X. sz. első harmadáig a létrejövő magyar törzsszövetség külpolitikájára három hatalom gyakorol döntő befolyást: Bizánc, a Kijevi Rusz és a bolgár cárság.Csak a kalandozások korában (Kr. u. 920 után) kezdenek megerősödni a nyugati kapcsolatok (normann-vikingek, német fejedelmek, keleti frankok, itáliai tartományurak).

A keresztény térítés valójában VII. (Bíborbanszületett) Konstantin császár uralmának második felében, 940 után vett komoly lendületet a magyar törzsek körében. 948-ban Bulcsú vezér keresztelkedett meg Konstantinápolyban, 952-ben pedig Gyula vezér, aki az erdélyi területeket és a Tiszántúl nagy részét is uralta. Utóbbi megtérése tartósnak bizonyult és nemcsak papokat, hanem térítő püspököt is vitt magával, Hieroteosz szerzetespap személyében. Őt "Pannónia püspöke" címmel ruházta fel a császár. Az első magyar püspökség tehát keleti rítusú volt és Gyulafehérváron működött, valószínűleg a 952-957 közötti időszakban. Megszűnésének körülményei tisztázatlanok. Úgy tűnik, hogy az augsburgi vereség (955) után a kelet felé forduló kalandozó portyák miatt megromlott Bizánc és a magyar törzsek viszonya. Talán emiatt volt kénytelen távozni Hieroteosz is. Ennek ellenére -- főleg Erdélyben, az Alföldön és Délvidéken -- a X. sz. végéig a keleti keresztény (bizánci, bolgár, később már néhol rusz) térítő missziók vezető szerepet játszottak a térítésben.

A latin rítusú (katolikus) pasztoráció csak 960 után kezdődött meg igazán. S akkor is főleg a Dunántúl északnyugati részén és a Felvidék nyugati sávjában. A 970 utáni időszaktól lényegében a XII. sz. végéig lényegében a magyarságon belül kétféle keresztény liturgia egymás melletti létezése és rivalizálása folyt. Bár Szent István egyházjogilag a pápasághoz kapcsolta a magyar egyházszervezetet, de -- főleg a kalocsai érsekség területein -- erős maradt a keleti keresztény irányzatok hatása. S az ún. "pogány" törzsfők többsége is valójában (legalábbis forma szerint) keleti keresztény volt. Ajtonyt bulgár szerzetesek keresztelték meg, Gyula bizánci keresztény volt és valószínűleg Koppány is megkeresztelkedett keleti rítus szerint. Sőt: családon belül is (a szűkebb Árpád-rokonságban is) az egyik ág ortodox keresztény volt! István anyja, Sarolt is bizánci keresztény volt és öccse, Vazul (Vászoly) herceg is bizánci papoktól nyerte el a keresztséget. S a lázadó Vata és fia, János (Joannesz, Iván) is keleti rítus szerint meg volt keresztelve. Úgyhogy az ún. "pogánylázadások" háttere is valójában sokkal bonyolultabb... Vata -- újabb kutatások szerint -- Ajtony udvari embere volt ifjúkorában.

Megállapítható, hogy a keleti kereszténység irányzatainak (főleg az ortodox kereszténységnek, de népi hagyományokban a monofizitizmusnak, nesztorianizmusnak is) 1200-ig jelentős, néha döntő befolyása volt a honi kereszténységre. Ennek emléke a Szent Korona görög része (corona graeca), az ún. Monomakh-korona (Bizáncból küldött XI. sz.-i korona) és a kettőskereszt (III. Béla óta) a magyar címerben. 1200 után -- részben Bizánc hanyatlásának következményeként -- háttérbe szorult a magyarságon belül a keleti kereszténység, s ún. "nemzetiségi vallássá" vált a középkor végére.

Paavo Manjeninnen

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése